Print Version    Email to Friend
Third Sunday in Ordinary Time — Banal na salita gabay ng ating buhay!

Ang Espíritu ng Panginoon ay sumasaakin, sapagkat pinahiran niya ako. Sinugo niya ako upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha, upang ipahayag ang kalayaan sa mga bilanggo at sa mga bulag ang pananauli ng paningin, upang iligtas ang mga sinisiil, upang ipamansag ang isang taon ng biyaya ng Panginoon.” (Lc. 4:18-19).
 
Print Version    Email to Friend
First Sunday of Advent - Paghahanda sa pangako ng Diyos

Lagi nga bang napapako ang mga pangako? Tanong lamang ito sa kasabihan na ang pangako ay laging napapako. Nangangahulugan na ang isang tao ay hindi tumutupad sa isang kasunduan, sumpa, o pangako sa kanyang kapwa. Marami sa atin sa pagpunta natin sa Hong Kong ay nag-iiwan ng pag-asa sa mga mahal natin sa buhay sapagkat para sa atin, ang 
Print Version    Email to Friend
Solemnity of Christ the King - Tuloy sa kaharian ni Hesus!

Sumagot si Hesus, “Ang kaharian ko’y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi, naipagkanulo sa mga Judio. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian!” (Jn. 18:36).
 
Sa linggong ito ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Si Kristo ay tunay na Hari at pumarito S’ya sa sanlibutan, para tayo ay akayin at dalhin sa kanyang kaharian. Gusto mo bang tumuloy sa kaharian ni Hesus?
 
Print Version    Email to Friend
Hesus ang Tinapay ng Buhay!

Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit” (Jn. 6:41). Si Hesus ang nagbibigay sa atin ng pagkaing nagdudulot ng buhay na walang hanggang. Anong klaseng pagkaing ito? Ang katawan ni Kristo. Sinabi ni Hesus sa ebangelyo ni Juan 6: 53-56, “Tandaan ninyo: malibang kanin ninyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo, tunay na inumin.
Print Version    Email to Friend
Eighteenth Sunday of the year- Ang tinapay ng buhay

Ang tinapay ng buhay
 
Patuloy ang pag usbong ng mga lugar kainan.  Nauuso ngayon ay mga food-park na kung saan ay matatagpuan ang ibat-bang uri ng pagkain lokal at international. Kahit pa nga sabihin na patuloy na tumataas ang mga bilihin, ang pagkain ang huling titipirin ng isang tao.   
 
Para sa atin ang pagkain ay buhay.  Subalit ano nga bang pagkain ang tunay na mahalaga sa atin. Tingnan natin ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa  ebanghelyo ngayong Linggo. 
 
Print Version    Email to Friend
Seventeenth Sunday of the Year—Bayanihan

Isa sa mga magagandang kultura ng mga Pilipino ay ang bayanihan. Tayo’y nagtutulungan kung ang ating kapwa ay nangangailangan. Nagbibigay tayo ng ating makakaya para lang makibahagi at ipakita natin ang ating pagkakaisa sa mga nangangailangan. Subok na natin yan dito sa Hongkong, noong may kalamidad ang ating bayan, tayo’y nagkaisa at nagtulong-tulong para sa ating mga kababayan.
 
Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Advent: My Juan and only

Naging abala ang pamahalaan ng Pilipinas noong nakakaraang ganapin ang ASEAN sa Pilipinas. Kung anu-anong paghahanda ang ginawa.  Isang kapansin-pansin ay ang pag- kakansela ng pasok ng mga kawani ng gobyerno, mag-aaral, at mga manggagawa sa Kamaynilahan at mga karatig na lungsod. 
 
Print Version    Email to Friend
Para sa aking mga kababayan

Dahil sa kahirapan at kakulangan ng oportunidad sa sariling bayan, marami sa ating mga kapwa Pilipino ang nangingibang bansa upang manilbihan. Buong tapang na nakikipagsapalaran sa ibang bansa kahit hindi alam kung anong kalagayan ang haharapin at anong pagtrato ang dadanasin sa magiging amo.

Di inaalintana kahit ang sariling kaligtasan at walang kasiguruhan, kahit marami na ang napabalita na naabuso o napagsamantalahan.