Print Version    Email to Friend
The devout and religious may be far from God

In today’s gospel reading, Jesus is talking about the behaviour of the Pharisees towards the crowds and his disciples. They too are people at risk of behaving like Pharisees. Today, there is danger for Christians of becoming Pharisaic.
 
The Pharisee is a stereotypical character: he represents a way of thinking, judging and acting which is opposite to the gospel; the arguments and beliefs of the Pharisees infiltrate subtly among the disciples and are easily assimilated.
 
Print Version    Email to Friend
Ang pagsasabuhay ng pananampalataya

Isang namumuno sa Simbahan ang nagsabi, “Eskandalo na hindi ko ginagawa ang bagay na aking itinuturo, ngunit mas malaking eskandalo kung ituturo ko ang bagay na aking ginagawa.” Bagamat pabiro ang pagkakabigkas nito, mayroon ding mahalagang punto ang napapaloob dito. 
 
Binatikos ni Hesus ang mga Pariseo at mga eskriba na “hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral”(Mateo 23:3).
 
Print Version    Email to Friend
Pinagkalooban ng kaligtasan

Daig pa ni Zacchaeus ang tumama sa Mark Six. Yan ang maaring pangkaraniwang masasabi natin dahil sa tinamong kaligtasan ni Zacchaeus. Sino nga ba ang mag aakalang ang isang taga singil ng buwis, na itinuturing na isang makasalanan ay pagtatapunan ng pagtingin ng ating Panginoong Hesus. Paano nga ba ito nangyari?
Print Version    Email to Friend
Scrutinised by people admired by God

Zacheus had everything in life and yet is deeply dissatisfied. He has participated in many banquets and is still looking for food that satisfies.

The need he experiences is so compelling, so irresistible that to satisfy it he is willing to challenge the taunts of the crowd that did not sympathise with him.