Print Version    Email to Friend
Ang daang matuwid

Parang tunog politiko ano po? Ang daang matuwid ay hindi isang pangako o plataporma sa isang kampanya ng isang tatakbo para sa pagpangulo (na naging pangulo nga) bagkus ay panimula ito ng isang pagninilay para sa ating pagpasok sa panahon ng Adbyento.  
 
Print Version    Email to Friend
A prophet like Elijah preparing his way

This is the beginning of the Good News of Jesus Christ, the Son of God.” This is a carefully composed verse by Mark wanting to draw his readers’ attention to the beginning of the book of Genesis: “In the beginning when God began to create the heavens and the earth.” 
 
The world, which came out good from the hand of God, was then corrupted. 
 
Print Version    Email to Friend
Tuloy po kayo

Ang salitang “tuloy po kayo” ay tila bagang pang-karaniwan na sa atin.  Hindi natin pinipili ang mga taong ating tinatanggap sa ating tahanan. Para sa atin, ang isang taong kumakatok sa ating pintuan ay marapat lamang na patuluyin.  

Ano pa kaya kung ang magiging panauhin natin ay isang pamoso o mahalagang tao. Lalo pa sigurong tayo ay maghahanda. 
Print Version    Email to Friend
Purging evil from within

Every year on the second Sunday of Advent, the liturgy offers us the preaching of John the Baptist, who prepared the people of Israel for the coming of the Messiah.

Today, as then, the most difficult step to accomplish is understanding that it is a must to get out of the land where we are settled and move away from false theological security that we construct so we can welcome the newness of God’s word.