Print Version    Email to Friend
Third Sunday of the Year: Bagong buhay kay Kristo

Ipinagdiriwang ngayon ng Simbahan ang kapistahan ng pag-papanibagong-buhay ni San Pablo Apostol. Layunin ng Simbahan ang makilala natin si San Pablo at makapulot ng aral para sa ating buhay-Kristiyano.
 
Print Version    Email to Friend
Tawag para sa Kabanalan at Kaligtasan!

Sa paglalakad ni Hesus sa tabi ng Lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro, at ang kapatid niyang si Andres. Sila’y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, “Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao.” Noon di’y iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Hesus” (Mt. 4:18-20).
Print Version    Email to Friend
U-turn conversion but non-stop commitment

After the conclusion of John the Baptist’s mission, Jesus moved from Nazareth to Capernaum. It became the centre of his activities for nearly three years.

Matthew does not merely record Jesus’ change of residence. Galilee was inhabited by Israelites regarded by all as semi-pagans, because they were born from the intermingling of different peoples.