Print Version    Email to Friend
Third Sunday in Ordinary Time — Joy of my heart light to my feet

The first part of the gospel today is about the investigation of Luke in order to compile the gospel, verifying the truth of the stories that people talked about Jesus. The second part is the beginning of Jesus’ public life in his township Galilee, and the narrated episode is the programme of all the activities of Jesus. 
 
It was a Saturday. Like every pious Jew, Jesus goes to the synagogue. 
 
Print Version    Email to Friend
Third Sunday in Ordinary Time — Banal na salita gabay ng ating buhay!

Ang Espíritu ng Panginoon ay sumasaakin, sapagkat pinahiran niya ako. Sinugo niya ako upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha, upang ipahayag ang kalayaan sa mga bilanggo at sa mga bulag ang pananauli ng paningin, upang iligtas ang mga sinisiil, upang ipamansag ang isang taon ng biyaya ng Panginoon.” (Lc. 4:18-19).
 
Print Version    Email to Friend
Third Sunday of the Year: Bagong buhay kay Kristo

Ipinagdiriwang ngayon ng Simbahan ang kapistahan ng pag-papanibagong-buhay ni San Pablo Apostol. Layunin ng Simbahan ang makilala natin si San Pablo at makapulot ng aral para sa ating buhay-Kristiyano.
 
Print Version    Email to Friend
Tawag para sa Kabanalan at Kaligtasan!

Sa paglalakad ni Hesus sa tabi ng Lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro, at ang kapatid niyang si Andres. Sila’y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, “Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao.” Noon di’y iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Hesus” (Mt. 4:18-20).
Print Version    Email to Friend
U-turn conversion but non-stop commitment

After the conclusion of John the Baptist’s mission, Jesus moved from Nazareth to Capernaum. It became the centre of his activities for nearly three years.

Matthew does not merely record Jesus’ change of residence. Galilee was inhabited by Israelites regarded by all as semi-pagans, because they were born from the intermingling of different peoples.