Print Version    Email to Friend
Jesus came to fulfill the laws

In the first phase of today’s gospel, Jesus reiterates this truth, “Do not think that I have come to annul the law and the prophets. I have not come to annul them but to fulfill them” (Matthew 5:17).

If he feels the need to clarify his position, it means that someone had the impression that he, through his behaviour and his own words, is demolishing the same beliefs, expectations and hopes of Israel, based on sacred texts.
Print Version    Email to Friend
Banal na utos ng Diyos ay pagpapahalaga sa buhay!

Ang sampung utos ng Diyos ay dapat nating sundin at tupdin. Ito ay isang kasunduan na nag-uugnay sa atin at sa Diyos.

Sa ating ebanghelyo sa Linggong ito, pinalalim ni Hesus ang kahulugan ng sampung utos. Sinabi sa pagbasa, “Narinig ninyo na noong una’y iniutos sa mga tao, “Huwag kang papatay; ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman.”