Print Version    Email to Friend
Sixth Week in Ordinary Time and Ash Wednesday

FEBRUARY 11 – SIXTH SUNDAY OF ORDINARY TIME. 
Mass of the Sunday, Gloria, Creed, preface for the Sunday (green). 
Readings: Leviticus 13:1-2, 44-46; 1 Corinthians 10:31—11:1; 
Mark 1:40-45.
 
FEBRUARY 12 – MONDAY: SIXTH WEEK IN ORDINARY TIME. 
Mass of the day (green). 
Readings: Jeremiah 1:1-11; Mark 8:11-13.
 
Print Version    Email to Friend
Sixth Sunday of the Year: The Messiah has begun!

In Jesus’ time curing a leper was equivalent to raising the dead. The priests could only “declare pure” a leper, not “make him pure.” They are not able to cure him because the healing of leprosy was reserved to God (2 Kings 5:7). 
 
The healing of a leper was therefore, the proof that the Messiah has arrived in the world.
 
Print Version    Email to Friend
Sixth Sunday of the Year: Ikaw ang masunod Panginoon!

Noong panahong iyon, may isang ketongin lumapit kay Hesus, nanikluhod at nagmakaawa, “Kung ibig po ninyo’y mapagagaling ninyo ako.”
 
Sa pahayag ng ketonging ito ay nagpapakita ng kanyang kababaang loob. Hindi siya nag- uutos kay Jesus na pagalingin siya kaagad. Alam ko na ito ang kailangan niya, na mapagaling sa kanyang sakit. Bakit sinabi lang niya kay Hesus, “Kung ibig po ninyo’y mapagagaling ninyo ako?” Malalim ang pananampalataya ng taong ito. 
Print Version    Email to Friend
Sixth Week in Ordinary Time

FEBRUARY 12 – SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME.
Mass of the day, Gloria, Creed, preface of the day (green).
Readings: 
Sirach 15:16-21; 1 Corinthians 2:6-10; Matthew 5:17-37.

FEBRUARY 13 – MONDAY: SIXTH WEEK IN ORDINARY TIME.
Mass of the day (green).
Readings: 
Genesis 4:1-15, 25; Mark 8:11-13.