Print Version    Email to Friend
Mass Readings for Fourth Sunday of Lent and Fourth Week of Lent

MARCH 31 – FOURTH SUNDAY OF LENT. 
Mass of the Sunday, Creed, preface for the Sunday of Lent (rose). 
Readings: Joshua 5:9a, 10-12; 2 Corinthians 5:17-21; Luke 15:1-3, 11-32.
 
APRIL 1 – MONDAY: FOURTH WEEK OF LENT. 
Mass of the day, preface for Lent (purple). 
Readings: Isaiah 65:17-21; John 4:43-54.
 
APRIL 2 – TUESDAY: FOURTH WEEK OF LENT. 
Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of Lent - Ang pagbabalik

Ang pagbabalik ng aligbug-hang anak ay kasaysayan ng isang tao na naghangad mamuhay ng sarili sa pag-aakalang may sapat na siyang kakayahan, kayamanan, at kaisipan.  
 
Naisip niyang lisanin ang piling ng ama sapagkat ayon sa kanyang paghuhusga ay magiging mas masaya at marangya ang kanyang buhay. Maaring sa mga unang araw ng kanyang pag-alis ay totoo ang kanyang iniisip.  
 
Print Version    Email to Friend
Fourth Week of Lent

MARCH 11  – FOURTH SUNDAY OF LENT. 
Mass of the Sunday, Creed, preface for the fourth Sunday of Lent (rose). 
Readings: 2 Chronicles 36:14-16, 19-23; Ephesians 2:4-10; John 3:14-21.
 
MARCH 12 – MONDAY: FOURTH WEEK OF LENT. 
Mass of the day, Lenten preface (purple). 
Readings: Isaiah 65:17-21; John 4:43-54.
 
MARCH 13 – TUESDAY: FOURTH WEEK OF LENT. 
Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of Lent: From there he will come to judge

John the Evangelist speaks of Nicodemus, a distinguished character among the Pharisees. He was perhaps a member of the great Sanhedrin, who, taking advantage of the darkness went to Jesus. He was in search of light and believes Jesus, the young rabbi from Nazareth can guide him. 
 
Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of Lent: Pag-ibig hanggang sa Krus!

Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangan itaas ang Anak ng Tao, upang ang sinumang sumasam-palataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggang. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” (John 3:14-16).
 
Print Version    Email to Friend
A light that never sets

From the early days of the Church, the story of the man born blind is read in Lent. The reason is easy to understand: in the story of the man born blind every Christian can easily recognise their own story. Before meeting Christ, he was blind, then the Master gave him his sight. 
Print Version    Email to Friend
Hesus liwanag ng ating buhay

Maraming mga tao na “nabubulag” dahil sa kasalanan. Ibig ko pong sabihin sa pagkabulag nila, ay spiritwal na pagkabulag. May mga mata pero bulag sa katotohan at bulag sa wastong pamumuhay.

At bakit sila nabubulag? Sa tingin ko, dahil ayaw nila sumunod sa tunay na liwanag na si Hesu Kristo. Kung walang Diyos sa buhay natin, wala din ang liwanag sa atin. Bulag tayo sa pagmamahal at malasakit sa ating kapwa.
Print Version    Email to Friend
Gabay

Katulad ng lupang tigang walang tubig ako’y nauuhaw. O Diyos hangad kitang tunay, sa iyo ako ay nauuhaw... Ang kaluluwa ko’y nauuhaw sa iyo Panginoon ko... Ang mga katagang ito ay mula sa isang awitin na nagpapahiwatig ng pagkauhaw ng isang tao sa Panginoon.
Print Version    Email to Friend
The priceless water

John has made the encounter between Jesus and the Samaritan woman a theological text to teach the process of conversion of those who accept the gospel of the Lord. Although the event is real it has a deeper, symbolic and metaphoric import.

It is noon when the woman comes to draw water and Jesus asks her for a drink. It is important to understand who this woman is. The way in which the evangelist presents her clearly reveals his intention to transform her into a symbol.