Print Version    Email to Friend
Si Kristo: ang daan, ang katotohanan at ang buhay

Napakahirap ang mabalisa at maguluhan ng isip.  Di nalalayo ang panghihina ng pananampalataya, ng loob at kalusugan.  Kaya naman nakakatuwa at nakagiginhawa ng kalooban ang pahayag ni Jesus sa ebanghelyo: “Huwag ninyong hayaang maguluhan ang inyong puso.  Manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin.”  Saang mga bagay tayo dapat manalig kay Kristo?
 
Print Version    Email to Friend
One life many things to do

In my Father’s house there are many rooms... Yet you know the way where I am going (vv.2-4). Jesus is implying that he must walk down a difficult path. He adds that his disciples should know the way extremely well, because he had often spoken about it.
 
Thomas replies on behalf of all: we do not know this way and we cannot guess where you want to go. Jesus explains that he himself will be the first to run the way once his mission is accomplished, then he will come back and will take the disciples with him.