Print Version    Email to Friend
Fifth Sunday of Easter and Fifth Week of Easter - Mass Readings

MAY 19 – FIFTH SUNDAY OF EASTER. 
Mass of the Sunday, Gloria, Creed, Easter Preface (white). 
Readings: Acts 14: 21b - 27; Revelation 21: 1-5a; John 13: 31-33a, 34-35.
 
MAY 20 – MONDAY: FIFTH WEEK OF EASTER. 
Mass of the day, Easter Preface (white). 
Readings: Acts 14: 5-18; John 14: 21-26.
 
MAY 21 – TUESDAY: FIFTH WEEK OF EASTER. 
Print Version    Email to Friend
Fifth Sunday and Fifth Week of Easter

APRIL 29 – FIFTH SUNDAY OF EASTER. 
Mass of the Sunday, Gloria, Creed, Easter preface (white). 
Readings: Acts 9:26-31; 1 John 3:18-24; John 15:1-8.
 
APRIL 30– MONDAY: FIFTH WEEK OF EASTER. 
Mass of the day, Easter preface (white). 
Readings: Acts 14:5-18; John 14:21-26.
 
MAY 1 – TUESDAY: FIFTH WEEK OF EASTER. 
Mass of the day, Easter preface (white). 
Print Version    Email to Friend
Readings: Fifth Week of Easter

MAY 14 – FIFTH SUNDAY OF EASTER. 
Mass of the Sunday, Gloria, Creed, Easter preface (white). 
Readings: Acts 6:1-7; 1 Peter 2:4-9; John 14:1-12.
 
MAY 15 – MONDAY: FIFTH WEEK OF EASTER. 
Mass of the day, Easter preface (white). 
Readings: Acts 14:5-18; John 14:21-26.
 
MAY 16 – TUESDAY: FIFTH WEEK OF EASTER. 
Mass of the day, Easter preface (white).
Print Version    Email to Friend
Si Kristo: ang daan, ang katotohanan at ang buhay

Napakahirap ang mabalisa at maguluhan ng isip.  Di nalalayo ang panghihina ng pananampalataya, ng loob at kalusugan.  Kaya naman nakakatuwa at nakagiginhawa ng kalooban ang pahayag ni Jesus sa ebanghelyo: “Huwag ninyong hayaang maguluhan ang inyong puso.  Manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin.”  Saang mga bagay tayo dapat manalig kay Kristo?
 
Print Version    Email to Friend
One life many things to do

In my Father’s house there are many rooms... Yet you know the way where I am going (vv.2-4). Jesus is implying that he must walk down a difficult path. He adds that his disciples should know the way extremely well, because he had often spoken about it.
 
Thomas replies on behalf of all: we do not know this way and we cannot guess where you want to go. Jesus explains that he himself will be the first to run the way once his mission is accomplished, then he will come back and will take the disciples with him.