Print Version    Email to Friend
Ascension Sunday: A different way of being near

The Ascension of the Lord is the moment of handing over the announcement of the gospel to the disciples. Having concluded his physical presence with the disciples, he would be near them in a different way. 
 
Print Version    Email to Friend
Ascension Sunday: Binyagang nag-mimisyon!

Lahat ng mga binyagan ay tinawag na makilahok sa pagmimisyon ng Simbahan. Ang ating binyag na tinanggap ay hindi lamang para tayo ay mapabilang sa Simbahan, kundi ang binyag na tinanggap natin ay isang tawag na sumunod sa yapak ni Hesus para magpalaganap ng mabuting balita sa buong sanlibutan. Sinabi sa ating ebanghelyo sa araw na ito, “Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang Mabuting Balita. 
 
Print Version    Email to Friend
Seventh Week of Easter

May 28 – THE ASCENSION OF THE LORD. 
Mass of the solemnity, Gloria, Creed, preface of the Ascension (white). 
Readings: Acts 1:1﹣11; Ephesians 1:17-23;
Matthew 28:16-20.
 
MAY 29 – MONDAY. SEVENTH WEEK OF EASTER. 
Mass of the day, Easter preface (white). 
Readings: Acts 19:1-8; John 16:29-33.
 
MAY 30 – TUESDAY. SEVENTH WEEK OF EASTER.