Print Version    Email to Friend
Thirteenth Sunday and Thirteenth Week in Ordinary Time - Daily Readings

JUNE 30 – THIRTEENTH SUNDAY OF ORDINARY TIME. 
Mass of the Sunday, Gloria, Creed, preface of the Sunday (green).  
Readings: 1 Kings 19:16b, 19-21; Galatians 5:1, 13-18; Luke 9:51-62.
 
JULY 1 – MONDAY: THIRTEENTH WEEK IN ORDINARY TIME. 
Mass of the day (green). 
Readings: Genesis 18:16-33; Matthew 8:18-22.
 
JULY 2 – TUESDAY: THIRTEENTH WEEK IN ORDINARY TIME. 
Print Version    Email to Friend
Thirteenth Sunday in Ordinary Time - Nothing should stop us following Christ

In the gospel today, Jesus resolutely journeys to Jerusalem where crucifixion and death await him. He, like the suffering servant of Yahweh, takes on the pain, for he knows, that is the way the love of the Father is to be manifested.  
 
Print Version    Email to Friend
Thirteenth Sunday in Ordinary Time - Tawag para sa kaharian!

Ang buhay natin dito sa lupa ay isang paglalakbay o espiritual na paglalakbay. Ibig sabihin nito na may sukdulan ang ating paglalakbay, at para sa atin mga binyagan, ang kaharian ng Diyos ang ating pupuntahan.
 
Print Version    Email to Friend
Mahal kita walang iba

May mga pagkakataong ang pagmamahal natin sa ibang tao, maging ito man ay romantiko na tumutukoy sa isang tao o pangkalahatang pagmamahal bilang kapatid ay dumadaan sa pagsukat. Iba’t-iba ang pamamaraan sa pagpapahayag at ganun din sa pagtanto ng lalim ng pagmamahal.