Print Version    Email to Friend
The impatient man and the calm God

Through three parables Jesus gradually reveals the mystery of the kingdom of heaven and explains the enigma of the existence of evil.
 
In the parable of the seed and weed, the owner represents God. He is the one who sows, the one responsible of the quality of the seed.
 
The seeds are defined as being good. Creation is good as the seed of the word announced by Jesus is good.
 
Print Version    Email to Friend
Bawal ang damo sa buhay ng Kristiyano!

Ang ebanghelyo sa Linggong ito ay tungkol sa katapusan ng panahon. Sa pagbabalik ni Hesus tayo ay haharap sa kanya bilang isang Hukom.
 
Sa ating pagbasa sinabi, “Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. 
 
Samantalang natutulog ang mga tao ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masamang damo sa pagitan ng mga trigo, at umalis.”