Print Version    Email to Friend
Nineteenth Week in Ordinary Time - Daily Mass Readings

AUGUST 11 – NINETEENTH SUNDAY OF ORDINARY TIME. 
Mass of the Sunday, Gloria, Creed, preface of the Sunday (green).  
Readings: Wisdom 18:6-9; Hebrews 11:1-2, 8-19; Luke 12:32-48.
 
AUGUST 12 – MONDAY: NINETEENTH WEEK IN ORDINARY TIME. 
Mass of the day (green). 
Readings: Deuteronomy 10:12-22; Matthew 17:22-27.
 
AUGUST 13 – TUESDAY: NINETEENTH WEEK IN ORDINARY TIME. 
Print Version    Email to Friend
Pananampalatayang nagtitiwala kay Hesus!

May naniniwala kay Hesus, pero hindi natitiwala sa Kanya. Ano ang ibig kong sabihin? Maraming binyagan na sumusunod kay Hesus, sila’y nagdadasal, nagsisimba pero hindi sinasabuhay ang kanilang pananampalataya. 
 
Kung may mga problema sila’y pumupunta at sumasangguni sa mga paraan na hindi maka-Kristiyano. Walang tiwala sa Diyos!
 
Ating pagnilayan ang ebanghelyo sa Linggong ito. Ang tunay na pananampalataya ay patungo sa Diyos.