Print Version    Email to Friend
Discovery that changes your name and life

One day, near the city of Philippi, Jesus addresses two questions to the apostles. “Who do people say the Son of Man is?” and “Who do you say I am?”
 
Print Version    Email to Friend
Simbahang kumikilala sa pagka-Diyos ni Hesus!

Noong panahong iyon, duma-ting si Hesus sa lupaing Cesarea ng Filipos. ‘Tinanong niya ang kanyang mga alagad, “Sino raw ang Anak ng Tao, ayon sa mga tao?” At sumagot sila, “Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo.