Print Version    Email to Friend
Hindi pa huli kapatid!

Sa ating ebanghelyo sa Linggong ito ipinakita ni Hesus ang kanyang pagmamahal sa atin. Si Hesus ay pumarito sa mundong ito para tayo ay hanguin sa kasalanan at bigyan tayo ng tunay na kalayaan. Ang kaligtasan ay isang biyaya galing sa Diyos na ibinigay sa atin. Pero, kailangan din nating maki-pagtulungan sa kaligtasan ni Hesus. Ibig sabihin, kung gusto natin ng kaligtasan dapat handa tayong makilahok at tutulong sa gawain ni Hesus.