Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of Advent and Christmas - Maria pinagpala ka!

Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan!” Ito ang sabi ni Elisabet kay Maria. 
 
Gusto mo bang pagpalain ng Diyos? Tularan natin si Maria.
 
Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of Advent and Christmas - Maria pinagpala ka!

Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan!” Ito ang sabi ni Elisabet kay Maria. 
 
Gusto mo bang pagpalain ng Diyos? Tularan natin si Maria.
 
Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of Advent; Christmas; Octave of Christmas

DECEMBER 24 – FOURTH SUNDAY OF ADVENT. 
Creed, preface for Advent II, Mass of the Sunday (violet).  
Readings: 2 Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a, 16; Romans 16:25-27; Luke 1:26-38.
 
DECEMBER 25 – CHRISTMAS. 
Mass of  Christmas, Gloria, Creed, preface for Christmas (white). 
Readings (Christmas Eve): Isaiah 9:1-6; Titus 2:11-14; Luke 2:1-14. 
Readings (Morning): Isaiah 62:11-12; Titus 3:4-7; Luke 2:15-20; 
Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of Advent; Christmas; Octave of Christmas

DECEMBER 24 – FOURTH SUNDAY OF ADVENT. 
Creed, preface for Advent II, Mass of the Sunday (violet).  
Readings: 2 Samuel 7:1-5, 8b-12, 14a, 16; Romans 16:25-27; Luke 1:26-38.
 
DECEMBER 25 – CHRISTMAS. 
Mass of  Christmas, Gloria, Creed, preface for Christmas (white). 
Readings (Christmas Eve): Isaiah 9:1-6; Titus 2:11-14; Luke 2:1-14. 
Readings (Morning): Isaiah 62:11-12; Titus 3:4-7; Luke 2:15-20; 
Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of Advent: Pinagpala!

Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugud-lugod ka sa mata ng Diyos. Maglilihi ka at manganganak sa isang lalaki na tatawagin mong Hesus.”
 
Si Maria ay pinili ng Diyos na maging Ina ng ating manunubos. May kalayaan si Maria na ayawan at hindian ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. 
 
Pwede naman sabihin ni Maria, “Panginoon sa iba na lang, huwag lang ako.” 
 
Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of Advent: Jesus is conceived from Mary’s Yes

While the eyes of those awaiting for the saving intervention of God facing Jerusalem, God set his eyes on a tiny village lost in the mountains of Galilee, such an insignificant place that in the whole of the Old Testament, it did not rate even one mention.