Print Version    Email to Friend
Second Sunday of the Year: Akayin patungo kay Hesus!

Noong panahong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Hesus na nagdaraan, at kanyang sinabi, ‘Ito ang Kordero ng Diyos!’ Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, at sumunod sila kay Hesus.”
 
Si Juan ay naging instrumento na nakilala ng kanyang mga alagad na si Hesus, ang Kristo. Tayo ay hinamon at tinawag na katulad ni Juan, ay maging instrumento din tayo sa ating mga kapatid na akayin at ilapit natin sila patungo kay Hesus. 
Print Version    Email to Friend
Second Sunday of the Year: Jesus the lamb of God

The calling of the first apostles happened by Jordan river, according to John the evangelist. 
 
The Baptist, captured the true identity of Jesus, as the ‘Lamb of God’. In his mind, nothing summed up the identity of Jesus like ‘the Lamb of God.’