Print Version    Email to Friend
Pentecost Sunday: The Spirit: the law of the new Israel

Jesus promised his disciples that he would not leave them alone and that he would send the Spirit (John 14:16,26). Today we celebrate the feast of that gift of the Risen One. John has placed the outpouring of the Spirit on the day of Easter to show that the Spirit is the gift of the Risen One. 
 
Print Version    Email to Friend
Pentecost Sunday: Katoliko

Sa pagbasa sa aklat sa Mga Gawa ng mga Apostol ay sinabi, “Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, “Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila?