Print Version    Email to Friend
Twenty-Third Sunday in Ordinary Time—Be opened; be baptised

Today’s gospel story is set in a pagan land and this geographic location, placed deliberately by the Evangelist is to show that it has a definite theological significance.
 
Print Version    Email to Friend
Twenty-Third Sunday in Ordinary Time—Effata

Tumingala si Hesus sa langit at nagbungtong-hininga, at sinabi sa tao, “Effata,” ibig sabihi’y “Mabuksan!” At nakarinig na ito, nawala ang pagkauntal at nakapagsalita na nang malinaw.” (Mc. 7:34-35).
 
Tayo ay hinamon sa pagbasang ito, na maging bukas tayo sa salita ng Diyos at maging bukas sa ating kapwa. Ang salita ng Diyos ay tunay nga na nagpapagaling sa ating kahinaan.