Print Version    Email to Friend
Thirtieth Sunday in Ordinary Time - Journey of faith

Today’s Gospel pictures Jesus in Jericho, before the ascent to Jerusalem. He makes a last sign: healing a blind man, named Bartimaeus. 
 
In Mark’s intention, Bartimaeus is the image of the disciple who finally opens his eyes to the light of Jesus and decides to follow him along the way.
 
Print Version    Email to Friend
Thirtieth Sunday in Ordinary Time - Makinig para makita ang katotohanan!

Sa ating pagbasa sa Linggong ito, ay tungkol sa isang bulag na si Bartimeo. Hindi man s’ya nakakita pero naririnig n’ya ang tungkol kay Hesus. At parang mas malalim pa ang pagkakilala n’ya kay Hesus kumpara sa ibang nakakita kay Hesus. Dahil noong narinig n’ya na daraan si Hesus ganito ang sinabi nya, “Hesus na taga Nazaret, anak ni David, mahabag po kayo sa akin.” Bakit alam ng bulag na si Hesus ay anak ni David?