Print Version    Email to Friend
Body and Blood of Christ and Twelfth Week in Ordinary Time - Daily Mass Readings

JUNE 23 — BODY AND BLOOD OF CHRIST. 
Mass of the solemnity, Gloria, optional sequence, Creed, Preface of the Eucharist (white).
Readings: Genesis 14:18-20; 1 Corinthians 11:23-26; Luke 9:11b-17.
 
JUNE 24 – NATIVITY OF SAINT JOHN THE BAPTIST. 
Mass of the day, Gloria, Creed, Preface of St. John the Baptist. (white). 
Readings: Isaiah 49:1-6; Luke 1:57-66, 80.
 
Print Version    Email to Friend
The banquet of the word and the bread

Luke takes an episode from the life of Jesus—the multiplication of the loaves—and rereads it in view of the Eucharist. 
 
The deserted place (v.12) has a theological significance: remember the journey of the people of Israel who, having left the land of slavery, started their journey to freedom and were fed with manna. 
 
Print Version    Email to Friend
Body and Blood of Christ - Magbigayan para pagpalain ni Hesus!

Nang dumidilim na’y nilapitan siya ng Labindalawa at sinabi sa kanya, “Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo.” Ngunit sinabi niya, “Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain.” (Lucas 9:12-13).