Print Version    Email to Friend
Fourteenth Sunday in Ordinary Time- I come to offer peace

The Gospel recounts how Jesus sent messengers in pairs. The first missionaries—Peter and John, Paul and Barnabas did not only go two by two, but they were also sent and  represented their community.
 
They are sent like lambs among wolves. The wolf is a symbol of violence, arrogance. The lamb indicates gentility, weakness and frailty.
 
Print Version    Email to Friend
Fourteenth Sunday in Ordinary Time- Tawag para sa kaharian!

Noong nakaraang Kapistahan ng Banal na Santatlo ay nagkaroon ng binyagan at kumpilan ng mga Filipina dito sa Hong Kong.  Ang mga naturang tumanggap ng mga sakramento ay inihanda ng Chaplaincy for Filipinos.  Subalit hindi ito maisakakatuparan kung wala ang tulong ng mga boluntaryong katekista.