Print Version    Email to Friend
Seventeenth Sunday in Ordinary Time — A struggle with God

No evangelist insists so much on the subject of prayer as Luke. He remembers that Jesus prayed seven times. 
 
In addition to these records, Luke also reports five prayers of Jesus including, “Father, forgive them, for they do not know what they are doing” (Luke 23:34) and—his last words before he died—“Father, into your hands I commend my spirit” (Luke 23:46). 
 
Print Version    Email to Friend
Seventeenth Sunday in Ordinary Time — Ipalaganap mo ang Kaharian ng Diyos!

Ano ba ang tunay na panalangin? Alam nyo ang mga alagad ni Hesus ay nahirapan ding manalangin. Sila’y lumapit sa kanya at nagpaturo sila kay Hesus kung paano manalangin. “…Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin…”(Lc. 11:1). Sinabi ni Hesus sa kanila, “Kung kayo’y manalangin, ganito ang sabihin ninyo: “Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari.” (Lc. 11: 2).