Print Version    Email to Friend
Twenty-first Sunday in Ordinary Time - Pananampalataya — ang daan para sa kaligtasan

Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?” Sinasabi niya, “Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok.” (Lc. 13: 23-24).
 
Print Version    Email to Friend
Twentieth Sunday in Ordinary Time - Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Pag nilayan natin ang salita ni Hesus. “Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa – at sana’y napagningas na ito!
 
Nabubuhay tayo ngayon sa panahon  na kung saan malaki ang division o awayan ng mga tao. Bansa laban sa bansa. Pamilya laban sa pamilya. At kapatid laban sa kapatid. Ang mga kalye ay puno ng nagpo﹣protesta para ilaban ang karapatan at kapayapaan. Si Hesus ang syang inspirasyon natin at lakas. 
 
Print Version    Email to Friend
Twentieth Sunday in Ordinary Time - Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Pag nilayan natin ang salita ni Hesus. “Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa – at sana’y napagningas na ito!
 
Nabubuhay tayo ngayon sa panahon  na kung saan malaki ang division o awayan ng mga tao. Bansa laban sa bansa. Pamilya laban sa pamilya. At kapatid laban sa kapatid. Ang mga kalye ay puno ng nagpo﹣protesta para ilaban ang karapatan at kapayapaan. Si Hesus ang syang inspirasyon natin at lakas. 
 
Print Version    Email to Friend
Eighteenth Sunday in Ordinary Time - Ebanghelyo ni Lukas

Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman; sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan.”
 
Print Version    Email to Friend
Seventeenth Sunday in Ordinary Time — Ipalaganap mo ang Kaharian ng Diyos!

Ano ba ang tunay na panalangin? Alam nyo ang mga alagad ni Hesus ay nahirapan ding manalangin. Sila’y lumapit sa kanya at nagpaturo sila kay Hesus kung paano manalangin. “…Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin…”(Lc. 11:1). Sinabi ni Hesus sa kanila, “Kung kayo’y manalangin, ganito ang sabihin ninyo: “Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari.” (Lc. 11: 2). 
 
Print Version    Email to Friend
Sixteenth Sunday in Ordinary Time - Martha at Maria

Nakakatuwang madinig sa Ebanghelyo ngayon na si Hesus ay Dumalaw sa mga kaibigan nya na sina Marta at Maria. Kaya naman si Marta eh di malaman paanong istima o pag asikaso ang gagawin. Si Maria naman parang walang paki at gusto lang maupo sa paanan ni Hesus at makinig 
 
Print Version    Email to Friend
Fifteenth Sunday in Ordinary Time - Pagmamahal ni Kristo paglilingkod sa kapwa!

“Sino naman ang aking kapwa?” (Lc. 10:29). Sa ating ebanghelyo sa Linggong ito, tayo ay tinuturuan ni Hesus na ang tunay na pakikipag-kapwa ay hindi lamang yaong kalahi natin, kaibigan natin, kakilala natin. Ang tunay na pakikipag-kapwa ay ang pag-galang at respeto ng iba tao. Madaling paglingkuran o pagsilbihan ang taong kakilala natin. 
 
Print Version    Email to Friend
Fourteenth Sunday in Ordinary Time- Tawag para sa kaharian!

Noong nakaraang Kapistahan ng Banal na Santatlo ay nagkaroon ng binyagan at kumpilan ng mga Filipina dito sa Hong Kong.  Ang mga naturang tumanggap ng mga sakramento ay inihanda ng Chaplaincy for Filipinos.  Subalit hindi ito maisakakatuparan kung wala ang tulong ng mga boluntaryong katekista.  
 
Print Version    Email to Friend
Thirteenth Sunday in Ordinary Time - Tawag para sa kaharian!

Ang buhay natin dito sa lupa ay isang paglalakbay o espiritual na paglalakbay. Ibig sabihin nito na may sukdulan ang ating paglalakbay, at para sa atin mga binyagan, ang kaharian ng Diyos ang ating pupuntahan.
 
Print Version    Email to Friend
Body and Blood of Christ - Magbigayan para pagpalain ni Hesus!

Nang dumidilim na’y nilapitan siya ng Labindalawa at sinabi sa kanya, “Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo.” Ngunit sinabi niya, “Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain.” (Lucas 9:12-13).