Print Version    Email to Friend
Sixteenth Sunday in Ordinary Time - Martha at Maria

Nakakatuwang madinig sa Ebanghelyo ngayon na si Hesus ay Dumalaw sa mga kaibigan nya na sina Marta at Maria. Kaya naman si Marta eh di malaman paanong istima o pag asikaso ang gagawin. Si Maria naman parang walang paki at gusto lang maupo sa paanan ni Hesus at makinig 
 
Print Version    Email to Friend
Fifteenth Sunday in Ordinary Time - Pagmamahal ni Kristo paglilingkod sa kapwa!

“Sino naman ang aking kapwa?” (Lc. 10:29). Sa ating ebanghelyo sa Linggong ito, tayo ay tinuturuan ni Hesus na ang tunay na pakikipag-kapwa ay hindi lamang yaong kalahi natin, kaibigan natin, kakilala natin. Ang tunay na pakikipag-kapwa ay ang pag-galang at respeto ng iba tao. Madaling paglingkuran o pagsilbihan ang taong kakilala natin. 
 
Print Version    Email to Friend
Fourteenth Sunday in Ordinary Time- Tawag para sa kaharian!

Noong nakaraang Kapistahan ng Banal na Santatlo ay nagkaroon ng binyagan at kumpilan ng mga Filipina dito sa Hong Kong.  Ang mga naturang tumanggap ng mga sakramento ay inihanda ng Chaplaincy for Filipinos.  Subalit hindi ito maisakakatuparan kung wala ang tulong ng mga boluntaryong katekista.  
 
Print Version    Email to Friend
Thirteenth Sunday in Ordinary Time - Tawag para sa kaharian!

Ang buhay natin dito sa lupa ay isang paglalakbay o espiritual na paglalakbay. Ibig sabihin nito na may sukdulan ang ating paglalakbay, at para sa atin mga binyagan, ang kaharian ng Diyos ang ating pupuntahan.
 
Print Version    Email to Friend
Body and Blood of Christ - Magbigayan para pagpalain ni Hesus!

Nang dumidilim na’y nilapitan siya ng Labindalawa at sinabi sa kanya, “Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo.” Ngunit sinabi niya, “Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain.” (Lucas 9:12-13).
 
Print Version    Email to Friend
Trinity Sunday - Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos

Napakabuti ng Diyos. Sa ating pagdiriwang ng Kapistahan ng Banal na Tatlong Persona, naway ating madama ang Pagmamahal at Pagliligtas ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo.  Sa simula pa sa Paglikha ng Diyos Ama sa daigdig, satao at sa kalikasan, tunay at tapat ang kanyang pagkalinga. Ang ating Ama na mapagpatawad at mapagbigay sa ating lahat..  At sa kabila ng kahinaan at kasalanan ng tao, pinadala ng Ama ang bugtong na anak para tayo ay iangat at iligtas.  
 
Print Version    Email to Friend
Pentecost - Espiritung bigay ng Diyos nagbibigay buhay!

Sinabi na naman ni Hesus, “Sumainyo ang kapayapaan! Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo.” Pagkatapos, sila’y hiningahan niya sa sinabi, “Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo” (Juan 20: 21-22).
 
Print Version    Email to Friend
Ascension of the Lord - Tayo ay mga saksi ni Hesus

Si Hesus ay umakyat sa langit patungo sa Ama. Sa kanyang pag alis, hindi nya pinabayaan ang kanyang mga alagad. Binendisyunan nya silang lahat at nangako sa pagpapadala ng Espiritu na magpapala at magpapalakas sa kanila. 
 
Napakabuti ng ating Panginoon. Hanggang sa huli ay inaalala nya ang kanyang mga alagad. Hindi nya sila pinabayaan sa kabila ng pag iwan sa kanya. Ang kanyang mga habilin ay puno ng pagasa.
 
Print Version    Email to Friend
Sixth Sunday of Easter - Mga habilin ni Hesus

Anak, huwag mong pababayaan ang iyong pag-aaral.” “Mahal na mahal kita, huwag mo akong kalilimutan kahit magkalayo tayo”; “Inay, bahala na po kayo kay itay at sa mga kapatid ko”; “Huwag po kayong mag-aalala, ok naman po ako sa Hong Kong.” Ang mga ito ay ilan lamang sa mga habilin ng isang taong pupunta sa isang lugar at hindi kaagad-agad makababalik. Marami sa ating mga kapatid na OFW ang gumagawa ng ganito.
Print Version    Email to Friend
Fifth Sunday of Easter - Pag-ibig tulad kay Hesus!

Karamihan sa ating mga kababayan, mga OFW, ay nagsasakripisyo na magtrabaho sa ibang bansa dahil sa pag-ibig ng kanilang pamilya. Maraming mga kwento ng ating mga kababayan tungkol sa pag-hihirap at pag iinsulto sa trabaho. Pero kinaya ang lahat dahil sa pagmamahal sa pamilya.
 
Sa ating ebanghelyo sabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “mag-ibigan kayo! Kung paano inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo.” Ano ba ang pag-ibig ni Hesus?