Print Version    Email to Friend
Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time — Alay sa Diyos

Sa ating pagbasa sa Linggong ito ipinakita ni Hesus na kung tayo ay sa kanya gagawa tayo ng mga bagay na magbigay kapurihan sa ating Panginoon. Ang mga alagad ni Hesus ay nagsumbong sa kanya tungkol sa isang tao na nagpalayas ng demonyo. 
 
Print Version    Email to Friend
Twenty-fourth Sunday of the Year—Kalooban ng Diyos ang sundin

Mahina naman ang loob mo, kaya mo yan,” ibig sabihin nito ay kulang sa tapang na harapin ang problema sa buhay, o walang tapang na gumawa ng desisyon sa buhay. Karamihan sa atin dito sa Hongkong ay naglakas loob na umalis sa ating bayan, sa ating pamilya para magtrabaho. Ito ang loobin ng isang OFW, nagsakripisyo para mapaganda ang buhay ng kanyang pamilya.
 
Print Version    Email to Friend
Twenty-Third Sunday in Ordinary Time—Effata

Tumingala si Hesus sa langit at nagbungtong-hininga, at sinabi sa tao, “Effata,” ibig sabihi’y “Mabuksan!” At nakarinig na ito, nawala ang pagkauntal at nakapagsalita na nang malinaw.” (Mc. 7:34-35).
 
Tayo ay hinamon sa pagbasang ito, na maging bukas tayo sa salita ng Diyos at maging bukas sa ating kapwa. Ang salita ng Diyos ay tunay nga na nagpapagaling sa ating kahinaan. 
 
Print Version    Email to Friend
Twenty-Second Sunday in Ordinary Time: Tunay na kalinisan

Minsan ay may mga Filipina na dumalaw sa aming bahay pormasyon sa Sha Tin.  Dahil sa aking pagiging abala noong araw na iyon ay hindi ko sila buong araw na naasikaso, bagkus, pagdating nila ng umaga ay iniwan na lamang namin sila at binigyan ng kalayaan na gamitin ang aming bahay para na rin sa kanilang pamamahinga at pagsasaya. 
 
Print Version    Email to Friend
Twentieth Sunday in Ordinary Time: Espesyal na tinapay

Jesus said to the crowds, I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give is my flesh for the life of the world.
 
The Jews quarrelled among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat?
 
Print Version    Email to Friend
Sixteenth Sunday in Ordinary Time - Pahinga kasama sa Kristo!

Magtungo kayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti,” (Marcos 6:31).
 
Alam ni Hesus na ang kanyang mga alagad ay napapagod sa kanilang pagmimisyon at dapat lamang sila’y mag-relax o magpahinga para ipatuloy ang kanilang pagmimisyon. Mahalaga ang magpahinga. 
 
Print Version    Email to Friend
Thirteenth Sunday - Ordinary Time - Talitha Koum: Magbangon Ka

Ginagamit natin ang salitang pagbangon kapag ang pinag-uusapan ay pag-katulog, pagkadapa, o pagka-handusay.  
 
Subalit ang salitang ito ay ginagamit din natin kung ang isang tao ay tila bagsak sa buhay dahil sa problema o mga suliranin dala ng kahirapan, pagkabigo, o pag- kakaroon ng mga karamdaman sa buhay. Halimbawa dito sa Hong Kong ay marami tayong kababayan na ang akala ng iba ay maayos ang buhay at kumikita ng pera kaya hindi maaring sabihin na sila ay walang problema.  
Print Version    Email to Friend
Nativity of St. John the Baptist - Anong pangalan mo?!

Ang pangalan natin ay nagbibigay sa atin ng pagka-kakilanlan. Naalala ko noong bago pa ako dito sa Hongkong, sa unang araw ng aming klase sa Kantones (Cantonese language) tinatanong kami, ano ang aming pangalan sa Chinese. At ang sabi ng aming guro na ang bawat pangalan para sa mga Intsik ay mahalaga at may kahulugan. 
 
Print Version    Email to Friend
Eleventh Sunday in Ordinary Time - Kasaganaan para sa kaharian ng Diyos

Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain; tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa’y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim: usbong muna, saka uhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin” (Marcos 4:26-29).
 
Print Version    Email to Friend
Tenth Sunday of the Year - Kapatid sa pananampala taya

Ang kanyang ina at mga kapatid ay dumating, nagsitigil sila sa labas at ipinatawag siya. Ang napakaraming taong nakaupo sa paligid niya ay nagsabi ng ganito, “Ang iyong ina at mga kapatid ay nasa labas, hinahanap ka nila.” Si Hesus ay sumagot sa kanila, “Sino ang aking ina at mga kapatid?” At tumingin siya sa mga nakaupo sa paligid niya at nagwika, ‘Narito ang aking ina at mga kapatid.