Print Version    Email to Friend
Second Sunday of Easter - Kapayapaan mula kay Kristo!

Kinagabihan ng Linggo ring iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Hesus at tumayo sa gitna nila. “Sumainyo ang kapayapaan!” sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon.” (Jn. 20: 19-20). 
 
Print Version    Email to Friend
Easter Sunday - Si Hesus ay nabuhay na muli

Alleluia, Alleluia. Si Hesus ay nabuhay. Sumikat ang Bagong Araw. Hindi sa biyernes Santo nagtapos ang lahat kundi sa Linggo at Pasko ng Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayong lahat ay nagagalak, umaawit, nagpupuri at sumisigaw, Alleluia, si Hesus ay buhay. Nakita siya ng kanyang mga alagad. Sila Magdalena, Pedro at iba pa. Nakakatuwa na nakakaiyak. Totoo nga ang sabi ni Hesus na siya ay mabubuhay muli at tayo’y kanyang kukupkupin. 
 
Print Version    Email to Friend
Passion Sunday - Tinitiis sa ngalan ng pagmamahal!

Ang pagpapakasakit ni Hesus ay ang pinakadakilang pagpapahayag ng Pangi-noon ng pagmamahal sa atin. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Hesus sa krus tayo ay nagkamit ng kaligtasan. Pinaalalahanan tayo sa liturhiyang ito, na ang daan para sa kaligtasan ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagpapakasakit para sa Diyos at malasakit para sa kapwa. Hindi natin makamtan ang kaligtasan kung hindi tayo tumahak sa daan ng pagpapakasakit, pagtitiis sa ngalan ng katotohanan tulad ni Kristo. 
 
Print Version    Email to Friend
Fifth Sunday of Lent - Humayo tayo at huwag ng magkasala pa

Pag-ibig at hindi kaparusahan ang bigay ni Hesus sa atin. Pag-asa at lakas at hindi panghuhusga ang alay ng Panginoon sa atin. Pinatatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at kamaliang nagawa. Ang tangi lamang niyang pabaon at hiling; Ang tayo ay huwag ng muling magkasala. 
 
Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of Lent - Ang pagbabalik

Ang pagbabalik ng aligbug-hang anak ay kasaysayan ng isang tao na naghangad mamuhay ng sarili sa pag-aakalang may sapat na siyang kakayahan, kayamanan, at kaisipan.  
 
Naisip niyang lisanin ang piling ng ama sapagkat ayon sa kanyang paghuhusga ay magiging mas masaya at marangya ang kanyang buhay. Maaring sa mga unang araw ng kanyang pag-alis ay totoo ang kanyang iniisip.  
 
Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Lent - Sa pananalangin natin makikilala ang Panginoon

Noong nag-aaral pa ako ng Teolohiya, tuwing Sabado at Linggo kami po ay nagaapostolate. Yung ibang kong kaklase ay naka-talaga sa parokya, sila’y tumulong sa gawain ng simbahan, yung iba naman ay naka-assign sa mga batang lansa-ngan o street children, at ako nama’y naka-assign sa isang “drug rehabilation centre.” 
 
May mga spiritual activities kami, gaya ng bible sharing, catechesis, counselling at iba pang liturgical activities. 
 
Print Version    Email to Friend
Second Sunday of Lent - Sa pananalangin natin makikilala ang Panginoon

Paano ka ba manalangin? Nasubukan mo na bang umakyat ng bundok para magdasal at manahimik?Ang Ebanghelyo ay may magandang kwento tungkol sa pag akyat ni Hesus sa bundok upang manalangin. 
 
Print Version    Email to Friend
First Sunday of Lent - Tukso pagsubok sa tunay mong pagkatao!

Ang ating pagbasa sa unang Linggo ng Kuwaresma ay tungkol sa pag-uudyok o pagtukso ni Satanas kay Hesus. Ang tukso ay hindi kasalanan. Ito ay paanyaya lamang para magkasala ang tao. Lahat tayo ay tinutukso ng demonyo. 
 
Maraming pamamaraan ang demonyo para tuksuin ang tao. Si Hesus mismo ay tinukso ng demonyo. 
 
Print Version    Email to Friend
Eighth Sunday in ordinary time - Aug mabuting puso ay malapit sa Diyos

Mahalaga ang mensahe ni Hesus para sa atin. Ang lahat ay kailangang mag mula sa atin, ang pagbabago, kababang loob, kabutihan at kagandahang loob. 
 
Paanonnga naman nating maaayos ang buhay ng ibang tao kung ang ating buhay mismo ay magulo at walang maayos na direksyon. Hindi nga naman maakay ng bulag ang kapwa bulag sa paglalakbay. Hindi sapat ang salita. 
 
Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday in Ordinary Time - Buksan ang puso para kay Hesus

Minsan ay nabasa ko sa isang tatak ng t-shirt na “every gising is a blessing.” Ipinahahatid  ng mensahe na ito na ang isang pangkaraniwang bagay, tulad ng pag gising sa umaga, na maaring hindi na natin napapansin, dahil ito ay pamilyar na, ay isa palang biyaya. Sa ating buhay, ay napakaraming ganitong mga pang-araw-araw na pangyayari na tila baga binabalewala na lamang natin dahil pamilyar na lang na nagaganap.