Print Version    Email to Friend
Trinity Sunday - Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos

Napakabuti ng Diyos. Sa ating pagdiriwang ng Kapistahan ng Banal na Tatlong Persona, naway ating madama ang Pagmamahal at Pagliligtas ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo.  Sa simula pa sa Paglikha ng Diyos Ama sa daigdig, satao at sa kalikasan, tunay at tapat ang kanyang pagkalinga. Ang ating Ama na mapagpatawad at mapagbigay sa ating lahat..  At sa kabila ng kahinaan at kasalanan ng tao, pinadala ng Ama ang bugtong na anak para tayo ay iangat at iligtas.  
 
Print Version    Email to Friend
Pentecost - Espiritung bigay ng Diyos nagbibigay buhay!

Sinabi na naman ni Hesus, “Sumainyo ang kapayapaan! Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo.” Pagkatapos, sila’y hiningahan niya sa sinabi, “Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo” (Juan 20: 21-22).
 
Print Version    Email to Friend
Ascension of the Lord - Tayo ay mga saksi ni Hesus

Si Hesus ay umakyat sa langit patungo sa Ama. Sa kanyang pag alis, hindi nya pinabayaan ang kanyang mga alagad. Binendisyunan nya silang lahat at nangako sa pagpapadala ng Espiritu na magpapala at magpapalakas sa kanila. 
 
Napakabuti ng ating Panginoon. Hanggang sa huli ay inaalala nya ang kanyang mga alagad. Hindi nya sila pinabayaan sa kabila ng pag iwan sa kanya. Ang kanyang mga habilin ay puno ng pagasa.
 
Print Version    Email to Friend
Sixth Sunday of Easter - Mga habilin ni Hesus

Anak, huwag mong pababayaan ang iyong pag-aaral.” “Mahal na mahal kita, huwag mo akong kalilimutan kahit magkalayo tayo”; “Inay, bahala na po kayo kay itay at sa mga kapatid ko”; “Huwag po kayong mag-aalala, ok naman po ako sa Hong Kong.” Ang mga ito ay ilan lamang sa mga habilin ng isang taong pupunta sa isang lugar at hindi kaagad-agad makababalik. Marami sa ating mga kapatid na OFW ang gumagawa ng ganito.
Print Version    Email to Friend
Fifth Sunday of Easter - Pag-ibig tulad kay Hesus!

Karamihan sa ating mga kababayan, mga OFW, ay nagsasakripisyo na magtrabaho sa ibang bansa dahil sa pag-ibig ng kanilang pamilya. Maraming mga kwento ng ating mga kababayan tungkol sa pag-hihirap at pag iinsulto sa trabaho. Pero kinaya ang lahat dahil sa pagmamahal sa pamilya.
 
Sa ating ebanghelyo sabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “mag-ibigan kayo! Kung paano inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo.” Ano ba ang pag-ibig ni Hesus? 
 
Print Version    Email to Friend
Hesus ang Mabuting pastol

Nakikinig sa akin ang aking mga tupa; nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggang, at kailanma’y ‘di sila mapapahamak; hindi sila maaagaw sa akin ninuman.” (John 10: 27-28).
 
Si Hesus ay ang mabuting Pastol dahil nakikilala niya tayo. Bawat isa sa atin ay mahalaga sa mata ng Diyos. Alam ng Diyos ang ating simula at katapusan, alam ng Diyos ang nasa puso at isipan natin. Walang bagay na maitatago sa Panginoon. 
Print Version    Email to Friend
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Iniibig mo ba ako Simon Pedro?”
 
Sa Ebanghelyong ito, makikita natin na nagsibalik na sila Pedro sa dati nilang gawain, ang mangisda. Nagsibalik na sila sa dati nilang lugar. Parang wala lang. Maaaring may alinlangan o takot pa din sila kahit na nagpakita na si Hesus ng ilang beses. Sa sandaling ito nagpakita uli si Hesus sa kanila kung saan din sila unang nakilala at tinawag ni Hesus na sumunod sa kanya. At muli ay ipinakita niya na siya ang anak ng Diyos na nabuhay muli.
Print Version    Email to Friend
Second Sunday of Easter - Kapayapaan mula kay Kristo!

Kinagabihan ng Linggo ring iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Hesus at tumayo sa gitna nila. “Sumainyo ang kapayapaan!” sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon.” (Jn. 20: 19-20). 
 
Print Version    Email to Friend
Easter Sunday - Si Hesus ay nabuhay na muli

Alleluia, Alleluia. Si Hesus ay nabuhay. Sumikat ang Bagong Araw. Hindi sa biyernes Santo nagtapos ang lahat kundi sa Linggo at Pasko ng Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayong lahat ay nagagalak, umaawit, nagpupuri at sumisigaw, Alleluia, si Hesus ay buhay. Nakita siya ng kanyang mga alagad. Sila Magdalena, Pedro at iba pa. Nakakatuwa na nakakaiyak. Totoo nga ang sabi ni Hesus na siya ay mabubuhay muli at tayo’y kanyang kukupkupin. 
 
Print Version    Email to Friend
Passion Sunday - Tinitiis sa ngalan ng pagmamahal!

Ang pagpapakasakit ni Hesus ay ang pinakadakilang pagpapahayag ng Pangi-noon ng pagmamahal sa atin. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Hesus sa krus tayo ay nagkamit ng kaligtasan. Pinaalalahanan tayo sa liturhiyang ito, na ang daan para sa kaligtasan ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagpapakasakit para sa Diyos at malasakit para sa kapwa. Hindi natin makamtan ang kaligtasan kung hindi tayo tumahak sa daan ng pagpapakasakit, pagtitiis sa ngalan ng katotohanan tulad ni Kristo.