Print Version    Email to Friend
Pakumbaba

Pag may malaking salu-salu o kasalan hindi mawawala ang “presidential table.” Ibig sabihin, na ang lamesa na iyan, (presidential table) ay para sa mga importanteng panauhin o bisita. Pag ikaw ay inanyayahan, ikaw ay isang bisita. Pero hindi lahat ay may pribiheliyo na umupo sa “presidential table.”
Print Version    Email to Friend
Makipot na tarangkahan

Sa panahon natin ngayon ay iba’t-ibang uri ng tarangkahan (gate) ang ating makikita.  Merong mga tarangkahan na yari sa kahoy, merong yari sa bakal, merong may kandado, meron naman na bukas na bukas, meron ding malalaki at meron ding makikipot.  Nang may nagtanong sa ting Panginoong Hesus kung kaunti lamang ang maliligtas, ang ginawa niyang tugon ay ang pagpapaliwanag na ang kaligtasan ay mistulang isang masikip na tarangkahan.  
Print Version    Email to Friend
Kapayapaan turo ni Hesus

Si Hesus ang ating tunay na kapayapaan, Siya lamang ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Pero sa ating pagbasa parany baliktad. Bakit sinabi ni Hesus; “Ako’y naparito upang maglagay ng apoy sa lupa, at hangarin ko na ito sana’y magdingas!” (Lk. 12:49). Ibig sabihin nito na ang tunay na kapayaapan ay yung naayon sa kalooban ng Ama. 
Print Version    Email to Friend
Ang tapat na alipin

Madalas gamitin ni Hesus bilang halimbawa ang mga alipin sapagkat pang-karaniwan noong panahon ng Ebanghelyo ang mga alipin. Noon pa man ay napapansin na ni Hesus ang kanilang katayuan sa lipunan. Sila ay itinuturing na pag-aari ng kanilang amo at hindi suwelduhang empleyado kagaya ng mga  domestic helper ngayon.

Halos wala silang karapatan at kalayaan. Ang kanilang buong buhay, lakas, panahon, at talino ay nakatuon lamang sa pagsisilbi sa kanilang mga panginoon.
Print Version    Email to Friend
Bawas-Timbang

Mayroong isang programa sa TV na tinatawag na Storage Wars.  May mga maliliit na bodega na pinaglalagyan ng mga naimbak na kasangkapan at ari-arian ng ibang tao na inabandona  na. 

Magpapataasan ngayon ang mga namimili ng nasabing bodega at kung sino ang may pinakamataas na presyo ang siyang makakakuha ng nilalaman ng mga nasabing imbakan.
Print Version    Email to Friend
Panalangin para sa kalooban ng Diyos!

May isang kababayan natin na nagtanong sa akin, “Father, paano manalangin?” Sagot ko sa kanya ay, “maraming paraan kung paano manalangin.” 
Print Version    Email to Friend
Pakikinig sa Diyos

Minsan dinala ng isang matanda ang kanyang apo sa kanyang pagawaan ng mga kasangkapang yari sa kahoy.  Sa bahagi ng pagawaan ay mayroong isang attic o maliit na kwarto na malapit sa kisame na nagsisilbing pahingahan ng matanda.  Matapos ang tanghalian, inanyayahan niya ang kanyang apo na umakyat sa attic.  Subalit sa kanilang pag akyat ay di sinasadyang nahulog ang relo ng matanda buhat sa kanyang bulsa.  Napansin na lamang niya na wala ang relo makalipas ang ilang sandali ng pamamahinga.  Mahalaga ang relon
Print Version    Email to Friend
Ibigin mo ang panginoon!

Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Hesus upang siya'y subukin. “Guro,” aniya, “ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?” Sumagot si Hesus, 
Print Version    Email to Friend
Tawag para sa kaharian!

Noong nakaraang Kapistahan ng Banal na Santatlo ay nagkaroon ng binyagan at kumpilan ng mga Filipina dito sa Hong Kong.  Ang mga naturang tumanggap ng mga sakramento ay inihanda ng Chaplaincy for Filipinos.  Subalit hindi ito maisakakatuparan kung wala ang tulong ng mga boluntaryong katekista.  

Maitutu﹣ring na isang tagumpay at bunga ito ng pagtitiyaga ng mga naturang tagapagturo ng pananampalataya.  Isang kapansin-pansin sa mga Pilipina na naririto sa Hong Kong ang ganitong pag﹣ boboluntaryo sa gawaing pansimbahan.  
Print Version    Email to Friend
Tawag para sa kaharian!

Ang buhay natin dito sa lupa ay isang paglalakbay o espiritual na paglalakbay. Ibig sabihin nito na may sukdulan ang ating paglalakbay, at para sa atin mga binyagan, ang kaharian ng Diyos ang ating pupuntahan.