Print Version    Email to Friend
Second Sunday of the Year: Akayin patungo kay Hesus!

Noong panahong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Hesus na nagdaraan, at kanyang sinabi, ‘Ito ang Kordero ng Diyos!’ Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, at sumunod sila kay Hesus.”
 
Si Juan ay naging instrumento na nakilala ng kanyang mga alagad na si Hesus, ang Kristo. Tayo ay hinamon at tinawag na katulad ni Juan, ay maging instrumento din tayo sa ating mga kapatid na akayin at ilapit natin sila patungo kay Hesus. 
Print Version    Email to Friend
Epiphany of the Lord: Ang daang matuwid

Three Kings o Tatlong Hari—Hinanap at nakitang tao sa Israel, kundi ng lahat ng tao sa dito mas kilala ang mga Pantas na binanggit sa ebanghelyo ngayong Linggo ng Epipaniya o Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon. Sino ba ang mga “wise men” na ito? Tatlo ba talaga sila o tatlo lang ang regalong inialay sa sanggol na Kristo? Taga saan sila; sila ba ay tunay na hari? 
 
Print Version    Email to Friend
Feast of the Holy Family: Banal na pamilya

Sa Linggong ito ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Banal na Mag-anak, na sina Maria, Jose at Hesus.  Ang ating Simbahan ay nagpapahalaga sa bawat pamilya. Ang pamilya ay isang pangkat ng ating lipunan, upang maihubog  at turuan ang mga bata sa tamang pag-uugali at pananampalataya. 
 
Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of Advent: Pinagpala!

Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugud-lugod ka sa mata ng Diyos. Maglilihi ka at manganganak sa isang lalaki na tatawagin mong Hesus.”
 
Si Maria ay pinili ng Diyos na maging Ina ng ating manunubos. May kalayaan si Maria na ayawan at hindian ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. 
 
Pwede naman sabihin ni Maria, “Panginoon sa iba na lang, huwag lang ako.” 
 
Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Advent: My Juan and only

Naging abala ang pamahalaan ng Pilipinas noong nakakaraang ganapin ang ASEAN sa Pilipinas. Kung anu-anong paghahanda ang ginawa.  Isang kapansin-pansin ay ang pag- kakansela ng pasok ng mga kawani ng gobyerno, mag-aaral, at mga manggagawa sa Kamaynilahan at mga karatig na lungsod. 
 
Print Version    Email to Friend
Ang daang matuwid

Parang tunog politiko ano po? Ang daang matuwid ay hindi isang pangako o plataporma sa isang kampanya ng isang tatakbo para sa pagpangulo (na naging pangulo nga) bagkus ay panimula ito ng isang pagninilay para sa ating pagpasok sa panahon ng Adbyento.  
 
Print Version    Email to Friend
Handa ka na ba?

Sa nakalipas na Linggo ating ipinagdiriwang ang Kapistahan ng Kristong Hari. Si Hesus ay muling babalik bilang Hukom at Hari. At sa Linggong ito, atin naman ipinagdiriwang ang unang Linggo ng Adbiyento, ang paghahanda sa unang pagdating ni Hesus dito sa lupa bilang isang tao. Nakipamuhay ang Diyos sa atin liban sa kasalanan. 
 
Handa ka na ba sa pagdating ni Hesus? Excited ka na ba sa pagdating Niya? 
 
Print Version    Email to Friend
Pinoys’ got talent

Magandang araw! Sa nakaraang dekada ay lumaganap ang mga programa na patungkol sa mga talents.  Nag karoong ng ibat-ibang version katulad ng America’s, British’s, Asia’s at Pilipinas’ Got Talent. 
 
Upag malaman kung patok ang talent, bibigyan ka nila ng Yes, o kaya ay X, subalit ang pinakahintay  ng lahat ay ang Golden Buzzer. Hindi man isang isang talent contest show, subalit tungkol sa talent ang ating pagninilayan. 
 
Print Version    Email to Friend
Laging Handa sa Pagdating ni Hesus!

Narito na ang lalaking ikakasal! Salubungin ninyo!’ Agad nagbangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang mga ilawan.”
 
Sa ating ebanghelyo ipinahiwatig ang pagdating ng Panginoon. Walang nakakaalam sa kanyang muling pagbabalik sa mundong ito. At dahil walang nakakaalam sa kanyang pagbabalik, dapat maging handa tayo. Paano ba natin ihanda ang ating sarili sa pagbabalik ni Hesus?
 
Print Version    Email to Friend
Ang pagsasabuhay ng pananampalataya

Isang namumuno sa Simbahan ang nagsabi, “Eskandalo na hindi ko ginagawa ang bagay na aking itinuturo, ngunit mas malaking eskandalo kung ituturo ko ang bagay na aking ginagawa.” Bagamat pabiro ang pagkakabigkas nito, mayroon ding mahalagang punto ang napapaloob dito. 
 
Binatikos ni Hesus ang mga Pariseo at mga eskriba na “hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral”(Mateo 23:3).