Print Version    Email to Friend
Laging Handa sa Pagdating ni Hesus!

Narito na ang lalaking ikakasal! Salubungin ninyo!’ Agad nagbangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang mga ilawan.”
 
Sa ating ebanghelyo ipinahiwatig ang pagdating ng Panginoon. Walang nakakaalam sa kanyang muling pagbabalik sa mundong ito. At dahil walang nakakaalam sa kanyang pagbabalik, dapat maging handa tayo. Paano ba natin ihanda ang ating sarili sa pagbabalik ni Hesus?
 
Print Version    Email to Friend
Ang pagsasabuhay ng pananampalataya

Isang namumuno sa Simbahan ang nagsabi, “Eskandalo na hindi ko ginagawa ang bagay na aking itinuturo, ngunit mas malaking eskandalo kung ituturo ko ang bagay na aking ginagawa.” Bagamat pabiro ang pagkakabigkas nito, mayroon ding mahalagang punto ang napapaloob dito. 
 
Binatikos ni Hesus ang mga Pariseo at mga eskriba na “hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral”(Mateo 23:3).
 
Print Version    Email to Friend
Pagmamahal sa Diyos at Kapwa ay pagtupad sa batas!

At isa sa kanila, isang dalubhasa sa Kautusan ang nagtanong kay Hesus upang subukin ito, “Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa Kautusan?” Sumagot si Hesus, “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip.
 
Print Version    Email to Friend
Hindi pa huli kapatid!

Sa ating ebanghelyo sa Linggong ito ipinakita ni Hesus ang kanyang pagmamahal sa atin. Si Hesus ay pumarito sa mundong ito para tayo ay hanguin sa kasalanan at bigyan tayo ng tunay na kalayaan. Ang kaligtasan ay isang biyaya galing sa Diyos na ibinigay sa atin. Pero, kailangan din nating maki-pagtulungan sa kaligtasan ni Hesus. Ibig sabihin, kung gusto natin ng kaligtasan dapat handa tayong makilahok at tutulong sa gawain ni Hesus.
 
Print Version    Email to Friend
Pagwawasto sa nawawala ng landas!

Ang tunay na Kristiyanong pamumuhay ay hindi lamang sa pagtanggap, pag-intindi at pagmamahal sa mga kapatid natin sa pananampalataya, kundi, tayo bilang kabilang ng ating simbahan ay may responsibilidad sa bawat isa sa atin. 
 
Hindi maiwasan na ating pamumuhay, sa komunidad na may mga banggaan, hindi pagkakaintindihan. Ito ay bahagi sa ating pamumuhay.
 
Print Version    Email to Friend
Pagmamahal na may aray

Minsan ako ay aksidenteng nadulas at tumama ang aking braso sa isang salamin. Nagdulot ito ng isang malaking hiwa sa aking kaliwang braso. 
 
Kinailangan akong dalhin sa isang ospital upang tahiin ang sugat. At habang ginagamot ako ng doctor ay paulit-ulit niyang tinatanong kung kaya ko pa ang sakit dahil kung hindi ay tuturukan niya ito ng pampangimay o anesthesia.
 
Print Version    Email to Friend
Simbahang kumikilala sa pagka-Diyos ni Hesus!

Noong panahong iyon, duma-ting si Hesus sa lupaing Cesarea ng Filipos. ‘Tinanong niya ang kanyang mga alagad, “Sino raw ang Anak ng Tao, ayon sa mga tao?” At sumagot sila, “Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. 
 
Print Version    Email to Friend
Pananampalatayang nagtitiwala kay Hesus!

May naniniwala kay Hesus, pero hindi natitiwala sa Kanya. Ano ang ibig kong sabihin? Maraming binyagan na sumusunod kay Hesus, sila’y nagdadasal, nagsisimba pero hindi sinasabuhay ang kanilang pananampalataya. 
 
Kung may mga problema sila’y pumupunta at sumasangguni sa mga paraan na hindi maka-Kristiyano. Walang tiwala sa Diyos!
 
Ating pagnilayan ang ebanghelyo sa Linggong ito. Ang tunay na pananampalataya ay patungo sa Diyos.
Print Version    Email to Friend
Ang pagbabagong anyo ni Hesus

Maraming paraan upang baguhin ang kaanyuan ng isang tao. Mayroong nag iiba ang itsura dahil sa klase ng gupit o ayos ng buhok, suot na damit, make-up, pagtaba, pag-kulubot ng balat, pagpapaputi, o pagsailalim sa cosmetic surgery. Sa ganitong tema ng pagbabagong anyo tayo dinadala ng ating kapistahang ipinagdiriwang ngayong Linggo. 
 
Print Version    Email to Friend
Tunay na yaman

Hindi pa uso ang bangko noong panahon ng ating Panginoong Hesukristo kaya naman sa panahon ng digmaan, karamihan na lang sa kanila ay ibinabaon ang kanilang kayamanan sa lupa.