Print Version    Email to Friend
Ascension Sunday: Binyagang nag-mimisyon!

Lahat ng mga binyagan ay tinawag na makilahok sa pagmimisyon ng Simbahan. Ang ating binyag na tinanggap ay hindi lamang para tayo ay mapabilang sa Simbahan, kundi ang binyag na tinanggap natin ay isang tawag na sumunod sa yapak ni Hesus para magpalaganap ng mabuting balita sa buong sanlibutan. Sinabi sa ating ebanghelyo sa araw na ito, “Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang Mabuting Balita. 
 
Print Version    Email to Friend
Sixth Sunday of Easter: Dakilang pag-ibig ni Hesus

Isa sa mga awitin ng Apo Hiking Society ay pinamagatang “Pag-ibig.” Sabi doon sa unang saknong o “stanza;” “Nung tangan ng Nanay ang munti mong mga kamay, Ika’y tuwang-tuwa, panatag ang loob sa damdaming ika’y mahal.” Ang mensahe ng kantang ito ay, tayo’y natutong magmahal dahil sa ating mga magulang, lalung-lalo na, ang ating ina. Ang ating mga magulang ang nagturo sa atin kung paano magmahal, paano matuto maging isang mabuting tao.
Print Version    Email to Friend
Fifth Sunday of Easter: Manatili kay Kristo

Marami sa atin ang dumalo o nakaranas na magdiwang ng anibersaryo ng kasal.  Mayroong Silver Anniversary o yung dalawamput limang taon na pagsasama, yung iba naman ay Golden o yung limampung taon, mayroon pang binibiyayaan ng mahabang buhay at nakahihigit pa sa huling nabanggit.  Sila ay larawan ng pananatiling nagmamahalan sa isat-isa, mga mag-asawang nanumpa na magsasama sa hirap at ginhawa, sa gitna ng sakit at kalusugan, ganon din sa karangyaan o kahirapan ng buhay. 
 
Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of Easter: Tawag para sa kabanalan!

Ang ikaapat na linggong muling pagkabuhay ay linggo rin sa panalangin para sa bokasyon. Lahat tayo ay tinawag ng Diyos para sumunod sa kanya, at para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Hesus lamang ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Siya ang ating Mabuting Pastol. Sabi sa ating ebanghelyo, “Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa.” (John 10:11). Iniaalay ni Hesus ang kanyang buhay sa krus para sa ating kaligtasan.
Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Easter: Ang pagkabuhay ni Kristo ay totoong balita

Lumalagana sa panahong ito ang tinatawag nating Fake News. Kaliwat kanan ang mga nababasa at nakikita nating mga naka post lalo na sa social media.  Dinadala tayo ng ganitong maling balita sa mga taliwas sa katotohanan at  impormasyon. Kadalasan dahil na rin sa ating mga paniniwala, paninindigan sa buhay at mga biases, ay hindi na tayo nagsasagawa ng ibayong pagsasaliksik upang  alamin ang katotohanan. Sa kabilang banda naman ay may mga balita na nagpapakalat ng katotohanan ang hindi pinaniniwalaan.
Print Version    Email to Friend
Sumainyo ang Kapayapaan!

Kinagabihan ng Linggo ding iyon ang mga alagad ay nagkakatipon. Naka-pinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Judio. Dumating si Hesus at tumayo sa gitna nila, “Sumainyo ang kapayapaan!” sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon” (John 20:19-20).
 
Print Version    Email to Friend
Easter Sunday: Ito ang araw

May mga araw sa ating buhay na itinuturing nating pangkaraniwan lamang. Meron namang mga araw na tila ayaw nating dumating dahil sa pangamba o hindi kanais-nais na mangyayari. Subalit mayroong  mga araw na tila kapanapanabik. Isang espesyal na araw, isang araw na batid nating tayo ay magiging masaya.  
 
Print Version    Email to Friend
Passion Sunday: Hari sa Krus!

Ang Linggo ng Palaspas ay hudyat ng pagsisimula natin sa mga Mahal na Araw. Ito ang mga araw na tayo ay magninilay sa pagpapakasakit at pagtanggap ni Hesus ng kanyang misyon, ang pagpapako sa krus para sa ating kaligtasan.
 
Sa simula ng Banal na Misa ay ating sinariwa ang pagpasok ni Hesus sa lungsod ng Jerusalem. Sa kanyang pagpasok marami sa mga tao na nagbibigay pugay sa kanya. 
 
Print Version    Email to Friend
Fifth Sunday of Lent: Animo ay isang butil

Isang talinghaga ang muling ibinigay ng ating Panginoon upang lubos na maunawaan at matanggap ng mga tagasunod ng Panginoon ang kanyang kamatayan.  Ito ay ang talinghaga ng isang butil.  Sa mga taong may mga karanasan sa pagbubukid, ang pagsasaalang-alang, ang pag-tatabi ng mga butil na ipupunla, isasabog, o itatanim ay siyang susi ng magandang ani para sa kinabukasan.  
 
Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of Lent: Pag-ibig hanggang sa Krus!

Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangan itaas ang Anak ng Tao, upang ang sinumang sumasam-palataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggang. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” (John 3:14-16).