Print Version    Email to Friend
Pagkaing nagbibigay-buhay

Malimit na napapabalita na  hindi maganda ang estado ng pangkabuhayan sa bansang Pilipinas.  Subalit kapansin pansin na anuman ang mangyari sa ekonomiya ay dinadagsa pa rin ng mga tao ang lugar na kung saan ay maaring makabili ng pagkain  maging ito man ay mamahaling restaurant, fast-food, turu-turo, o kariton na may pagkaing-tinda sa tabi ng daan.
 
Print Version    Email to Friend
Misyon!

Sa Linggong ito ipinagdiriwang natin ang pag-akyat ni Hesus sa langit o Ascension Sunday.Tapos na ang misyon ni Hesus na samahan at gabayan tayo sa ating paglalakbay sa mundong ito at iligtas tayo sa kamatayan.
 
Ang muling pagkabuhay ni Hesus ay nagpapatunay na Siya ang ating mesiyas na magbibigay ng buhay na walang hanggang.
 
Print Version    Email to Friend
Si Kristo: ang daan, ang katotohanan at ang buhay

Napakahirap ang mabalisa at maguluhan ng isip.  Di nalalayo ang panghihina ng pananampalataya, ng loob at kalusugan.  Kaya naman nakakatuwa at nakagiginhawa ng kalooban ang pahayag ni Jesus sa ebanghelyo: “Huwag ninyong hayaang maguluhan ang inyong puso.  Manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin.”  Saang mga bagay tayo dapat manalig kay Kristo?
 
Print Version    Email to Friend
Lakad para sa kabanalan!