Print Version    Email to Friend
Third Sunday of Lent: Simbahan lugar panalanginan

Ang simbahan ay lugar na dalanginan. Ito ay bahay ng Diyos, pag tayo ay papasok sa bahay ng Diyos nakagawian na natin na isawsaw ang ating daliri sa banal na tubig na nakalagay sa may tabi ng pintuan at tayo ay mag-aatanda nang krus. Ang banal na tubig ay nagpapaalala sa  natanggap nating Sakramento ng Binyag. Sa pamamagitan ng binyag tayo ay naging anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos meron tayong tungkulin manalangin at tupdin ang kalooban ng Diyos. 
 
Print Version    Email to Friend
Second Sunday of Lent: Kaluwalhatian ng pagbabagong anyo!

Noong panahong iyon: Umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago, at Juan. 
 
Samantalang sila’y naroon, nakita nilang nag-bagong anyo si Jesus, nagningning ang kanyang kasuutan na naging puting-puti, anupa’t walang sinumang makapagpuputi ng gayun. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus,” (Marcos 9:2-4).
 
Print Version    Email to Friend
First Sunday of Lent: Lent it go

Chinese New Year na ulit. Isa sa mga nakaugalian na, lalo na dito sa Hong Kong ay maglinis ng bahay, at magtapon ng mga luma at maruming  kasangkapan  Ang may mga kakayanan ay bumibili o nagpapalit ng mga bagong gamit sa bahay o sa pangangatawan.  Ang ganitong gawain ay hudyat na may bagong taon na darating at ito ay magandang salubungin ng may maaliwalas at malinis na pamumuhay.   
 
Print Version    Email to Friend
Sixth Sunday of the Year: Ikaw ang masunod Panginoon!

Noong panahong iyon, may isang ketongin lumapit kay Hesus, nanikluhod at nagmakaawa, “Kung ibig po ninyo’y mapagagaling ninyo ako.”
 
Sa pahayag ng ketonging ito ay nagpapakita ng kanyang kababaang loob. Hindi siya nag- uutos kay Jesus na pagalingin siya kaagad. Alam ko na ito ang kailangan niya, na mapagaling sa kanyang sakit. Bakit sinabi lang niya kay Hesus, “Kung ibig po ninyo’y mapagagaling ninyo ako?” Malalim ang pananampalataya ng taong ito. 
Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of the Year: Si Hesus ang nagbibigay ng tunay na kalayaan!

Isang araw sa aming pagbibisita sa mga bilanggo para mag “bible or faith sharing” may isang bilanggo na napa-isip ako sa kanyang tanong. Sabi nya sa amin, “alam ko tingin nyo sa amin ay mababa dahil nasa piitan kami, pero dito ko nadiskobre ang tunay na kalayaan. 
 
Na ang tunay na kalayaan ay hindi pala sa makikita natin, o magawa mo kung anong gusto mo. Ang tunay na kalayaan ay ang pag-aalay ng buhay mo kay Hesus.” Ako po’y namangha sa kanyang sinabi.
Print Version    Email to Friend
Third Sunday of the Year: Bagong buhay kay Kristo

Ipinagdiriwang ngayon ng Simbahan ang kapistahan ng pag-papanibagong-buhay ni San Pablo Apostol. Layunin ng Simbahan ang makilala natin si San Pablo at makapulot ng aral para sa ating buhay-Kristiyano.
 
Print Version    Email to Friend
Second Sunday of the Year: Akayin patungo kay Hesus!

Noong panahong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Hesus na nagdaraan, at kanyang sinabi, ‘Ito ang Kordero ng Diyos!’ Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, at sumunod sila kay Hesus.”
 
Si Juan ay naging instrumento na nakilala ng kanyang mga alagad na si Hesus, ang Kristo. Tayo ay hinamon at tinawag na katulad ni Juan, ay maging instrumento din tayo sa ating mga kapatid na akayin at ilapit natin sila patungo kay Hesus. 
Print Version    Email to Friend
Epiphany of the Lord: Ang daang matuwid

Three Kings o Tatlong Hari—Hinanap at nakitang tao sa Israel, kundi ng lahat ng tao sa dito mas kilala ang mga Pantas na binanggit sa ebanghelyo ngayong Linggo ng Epipaniya o Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon. Sino ba ang mga “wise men” na ito? Tatlo ba talaga sila o tatlo lang ang regalong inialay sa sanggol na Kristo? Taga saan sila; sila ba ay tunay na hari? 
 
Print Version    Email to Friend
Feast of the Holy Family: Banal na pamilya

Sa Linggong ito ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Banal na Mag-anak, na sina Maria, Jose at Hesus.  Ang ating Simbahan ay nagpapahalaga sa bawat pamilya. Ang pamilya ay isang pangkat ng ating lipunan, upang maihubog  at turuan ang mga bata sa tamang pag-uugali at pananampalataya. 
 
Print Version    Email to Friend
Fourth Sunday of Advent: Pinagpala!

Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugud-lugod ka sa mata ng Diyos. Maglilihi ka at manganganak sa isang lalaki na tatawagin mong Hesus.”
 
Si Maria ay pinili ng Diyos na maging Ina ng ating manunubos. May kalayaan si Maria na ayawan at hindian ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. 
 
Pwede naman sabihin ni Maria, “Panginoon sa iba na lang, huwag lang ako.”