Print Version    Email to Friend
Tunay na yaman

Hindi pa uso ang bangko noong panahon ng ating Panginoong Hesukristo kaya naman sa panahon ng digmaan, karamihan na lang sa kanila ay ibinabaon ang kanilang kayamanan sa lupa. 
 
Print Version    Email to Friend
Bawal ang damo sa buhay ng Kristiyano!

Ang ebanghelyo sa Linggong ito ay tungkol sa katapusan ng panahon. Sa pagbabalik ni Hesus tayo ay haharap sa kanya bilang isang Hukom.
 
Sa ating pagbasa sinabi, “Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. 
 
Samantalang natutulog ang mga tao ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masamang damo sa pagitan ng mga trigo, at umalis.”
 
Print Version    Email to Friend
Binhi ng buhay

Sa ating ebanghelyo sa Linggong ito, si Hesus ay nagbigay ng isang talinghaga tungkol sa isang magsasaka na naghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik may mga binhi na nahuhulog sa daanan, kabatuhan, at may nahuhulog sa dawagan at may nahuhulog din sa mabuting lupa. 
 
Ang binhi ay ang salita ng Diyos at ang iba’t ibang lupa ay sumisimbolo sa iba’t ibang tao kung paano nila tinanggap ang salita ng Diyos. 
 
Print Version    Email to Friend
Mahal kita walang iba

May mga pagkakataong ang pagmamahal natin sa ibang tao, maging ito man ay romantiko na tumutukoy sa isang tao o pangkalahatang pagmamahal bilang kapatid ay dumadaan sa pagsukat. Iba’t-iba ang pamamaraan sa pagpapahayag at ganun din sa pagtanto ng lalim ng pagmamahal.  
 
Print Version    Email to Friend
Pagkaing nagbibigay-buhay

Malimit na napapabalita na  hindi maganda ang estado ng pangkabuhayan sa bansang Pilipinas.  Subalit kapansin pansin na anuman ang mangyari sa ekonomiya ay dinadagsa pa rin ng mga tao ang lugar na kung saan ay maaring makabili ng pagkain  maging ito man ay mamahaling restaurant, fast-food, turu-turo, o kariton na may pagkaing-tinda sa tabi ng daan.
 
Print Version    Email to Friend
Misyon!

Sa Linggong ito ipinagdiriwang natin ang pag-akyat ni Hesus sa langit o Ascension Sunday.Tapos na ang misyon ni Hesus na samahan at gabayan tayo sa ating paglalakbay sa mundong ito at iligtas tayo sa kamatayan.
 
Ang muling pagkabuhay ni Hesus ay nagpapatunay na Siya ang ating mesiyas na magbibigay ng buhay na walang hanggang.
 
Print Version    Email to Friend
Si Kristo: ang daan, ang katotohanan at ang buhay

Napakahirap ang mabalisa at maguluhan ng isip.  Di nalalayo ang panghihina ng pananampalataya, ng loob at kalusugan.  Kaya naman nakakatuwa at nakagiginhawa ng kalooban ang pahayag ni Jesus sa ebanghelyo: “Huwag ninyong hayaang maguluhan ang inyong puso.  Manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin.”  Saang mga bagay tayo dapat manalig kay Kristo?