Print Version    Email to Friend
Simbahang kumikilala sa pagka-Diyos ni Hesus!

Noong panahong iyon, duma-ting si Hesus sa lupaing Cesarea ng Filipos. ‘Tinanong niya ang kanyang mga alagad, “Sino raw ang Anak ng Tao, ayon sa mga tao?” At sumagot sila, “Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. 
 
Print Version    Email to Friend
Pananampalatayang nagtitiwala kay Hesus!

May naniniwala kay Hesus, pero hindi natitiwala sa Kanya. Ano ang ibig kong sabihin? Maraming binyagan na sumusunod kay Hesus, sila’y nagdadasal, nagsisimba pero hindi sinasabuhay ang kanilang pananampalataya. 
 
Kung may mga problema sila’y pumupunta at sumasangguni sa mga paraan na hindi maka-Kristiyano. Walang tiwala sa Diyos!
 
Ating pagnilayan ang ebanghelyo sa Linggong ito. Ang tunay na pananampalataya ay patungo sa Diyos.
Print Version    Email to Friend
Ang pagbabagong anyo ni Hesus

Maraming paraan upang baguhin ang kaanyuan ng isang tao. Mayroong nag iiba ang itsura dahil sa klase ng gupit o ayos ng buhok, suot na damit, make-up, pagtaba, pag-kulubot ng balat, pagpapaputi, o pagsailalim sa cosmetic surgery. Sa ganitong tema ng pagbabagong anyo tayo dinadala ng ating kapistahang ipinagdiriwang ngayong Linggo. 
 
Print Version    Email to Friend
Tunay na yaman

Hindi pa uso ang bangko noong panahon ng ating Panginoong Hesukristo kaya naman sa panahon ng digmaan, karamihan na lang sa kanila ay ibinabaon ang kanilang kayamanan sa lupa. 
 
Print Version    Email to Friend
Bawal ang damo sa buhay ng Kristiyano!

Ang ebanghelyo sa Linggong ito ay tungkol sa katapusan ng panahon. Sa pagbabalik ni Hesus tayo ay haharap sa kanya bilang isang Hukom.
 
Sa ating pagbasa sinabi, “Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. 
 
Samantalang natutulog ang mga tao ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masamang damo sa pagitan ng mga trigo, at umalis.”
 
Print Version    Email to Friend
Binhi ng buhay

Sa ating ebanghelyo sa Linggong ito, si Hesus ay nagbigay ng isang talinghaga tungkol sa isang magsasaka na naghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik may mga binhi na nahuhulog sa daanan, kabatuhan, at may nahuhulog sa dawagan at may nahuhulog din sa mabuting lupa. 
 
Ang binhi ay ang salita ng Diyos at ang iba’t ibang lupa ay sumisimbolo sa iba’t ibang tao kung paano nila tinanggap ang salita ng Diyos. 
 
Print Version    Email to Friend
Mahal kita walang iba

May mga pagkakataong ang pagmamahal natin sa ibang tao, maging ito man ay romantiko na tumutukoy sa isang tao o pangkalahatang pagmamahal bilang kapatid ay dumadaan sa pagsukat. Iba’t-iba ang pamamaraan sa pagpapahayag at ganun din sa pagtanto ng lalim ng pagmamahal.  
 
Print Version    Email to Friend
Pagkaing nagbibigay-buhay

Malimit na napapabalita na  hindi maganda ang estado ng pangkabuhayan sa bansang Pilipinas.  Subalit kapansin pansin na anuman ang mangyari sa ekonomiya ay dinadagsa pa rin ng mga tao ang lugar na kung saan ay maaring makabili ng pagkain  maging ito man ay mamahaling restaurant, fast-food, turu-turo, o kariton na may pagkaing-tinda sa tabi ng daan.